background

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego RIVIERA CAMP

Cieszymy się, że jesteś naszym Gościem. Kierując się troską o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, pragniemy poinformować, że na terenie Ośrodka Wypoczynkowego RIVIERA CAMP zostały wdrożone zasady bezpieczeństwa, które pozwolą zapewnić Ci bezpieczny i spokojny pobyt.
Każda osoba zobowiązana jest do przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku oraz bezwzględną akceptacje postanowień niniejszego regulaminu.

 

I. Postanowienia Ogólne:


1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie i opłacenie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania i opłacenia rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Domki przeznaczone są dla maksymalnie 6 osób (domek większy) i 4 osób (domek mniejszy). Do ilości osób wliczani są zarówno dorośli jak i dzieci.
3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko te osoby, które zostały zgłoszone podczas procesu rezerwacji.
5. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego rodzaju handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody właściciela Ośrodka.
6. Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez bez zgody właściciela Ośrodka.
7. Gość Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez zarządcę Ośrodka, tj. JOZMAR s.c. Marcin Kardaś, Mateusz Kardaś ul. Fabryczna 58, 33-132 Niedomice, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość  ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

8. Zakaz organizowania wieczorów panieńskich i kawalerskich pod rygorem nakazu natychmiastowego opuszczenia Ośrodka. 

 

II. Rezerwacja i Opłaty za pobyt:


1. Podmiotem wynajmującym domki na pobyty wczasowe jest Jozmar S.c. Marcin Kardaś, Mateusz Kardaś, ul Fabryczna 58, 33-132 Niedomice.
2. Rezerwacji można dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego umieszczonego na stronie internetowej Ośrodka oraz po przez zewnętrzny system rezerwacji booking.com.
3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków Rezerwacji i Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Riviera Camp.
4. Opłatę za pobyt należy dokonać minimum 7 dni przed planowanym przyjazdem wpłacając należną kwotę podczas procesu rezerwacji na stronie internetowej Ośrodka lub dokonać płatności na poniższe konto w tytule przelewu wpisując: Imię i Nazwisko osoby rezerwującej oraz termin pobytu:

 

Jozmar S.c. Marcin Kardaś, Mateusz Kardaś,
ul Fabryczna 58,
33-132 Niedomice
NIP: 9930657638
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. Oddział Tarnów
Numer konta: 39 1240 1910 1111 0011 0444 6152

 

5. W tytule przelewu prosimy o podanie danych:

 • treść obowiązkowa zadatek,
 • termin rezerwacji,
 • imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja wstępna.

6. Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową.
7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu na 7 dni lub krócej od daty rozpoczęcia najmu, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
9. Niniejsze warunki rezerwacji wchodzą w życie z dniem 01.03.2022r

 

III. Zakwaterowanie i użytkowanie domków/pola namiotowego/camper parku:

 

1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami rezerwacji.
2. Doba noclegowa w domkach trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Doba kempingowa (Camper Park i pole namiotowe) trwa od godziny 16.00 do godziny 15.00 dnia następnego.
4. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
5. Osoba rezerwująca po dokonaniu opłaty za pobyt otrzymuje unikatowy kod dostępu do bramy wjazdowej oraz do zarezerwowanego domku, który będzie ważny na cały czas trwania pobytu w Ośrodku. Po tym czasie kod dostępu przestaje być aktywny.
6. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Ośrodka osób trzecich i przyjmowania gości przez osoby zameldowane .
7. Wynajmujący nie ma prawa udostępniać domku/pawilonu/pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Ośrodku, bez zgody kierownictwa Ośrodka, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
8. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane.
9. W każdym domku znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować gospodarza obiektu. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajduje się gaśnica i jak się ją użytkuje.
10. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
11. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

 • będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
 • które nie poinformowały Kierownika Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych.

12. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł.
13. Wjazd na teren Ośrodka pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) dozwolony jest wyłącznie dla Gości Ośrodka.
14. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się parkowania pod domkami oraz wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
15. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
17. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z domku, właściciel Ośrodka zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty za pobyt.
18. Na terenie Ośrodka zabrania się w szczególności:

 • używania sprzętów grających, głośników itp. które mogłyby zakłócać czas spoczynku wypoczywających,
 • wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce),
 • pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 • kopania rowów i dołów,
 • niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
 • niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.
 • używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie stanowiących standardowego wyposażenia domku/pawilonu/pokoju (np. własnych kuchenek, grzejników i innych urządzeń mogących zakłócić pracę instalacji elektrycznej Ośrodka).

19. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością niebędących wyposażeniem domku.
20. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych np. petardy, race itp.
21. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi
22. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru.
23. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
24. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu(w pomieszczeniach zainstalowane są czujniki dymu).
25. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel Ośrodka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku/polu namiotowym/camper parku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
26. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu domków/pola namiotowego/camper parku powstałe z winy osób zameldowanych.
27. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, po dokonaniu meldunku w Recepcji.
28. Dla Gości zameldowanych na polu namiotowym/kempingowym udostępnia się ujęcia wody, oświetlenie, toalety i prysznice.
29. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Właściciela Ośrodka dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Ośrodka.
30. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np.czasowym brakiem wody, prądu.
31. Nie zapewniamy ochrony wynajmowanych domków, dlatego przy pozostawianiu w pokojach przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych, należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
32. Za rzeczy zaginione w czasie pobytu gości Ośrodek nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na Gościach.
33. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem Ośrodka a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Ośrodka.

 

IV. Zasady pobytu zwierząt


1. Zezwala się na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych.
2. Zezwolenie na pobyt zwierząt (w tym także psów) w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu stosownej zgody podczas dokonywania rezerwacji pobytu. Pobyt zwierząt w Ośrodku jest płatny, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
4. Właściciele zwierząt podczas pobytu w Ośrodku są zobowiązani do:

 • wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku, zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 • posiadania i przedłożenia podczas zameldowania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia ,
 • sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzę,
 • zapewnienia swojemu zwierzęciu, we własnym zakresie, niezbędnych warunków umożliwiających niezakłócony pobyt, np. legowiska lub wyżywienia,
 • wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka,
 • utrzymywania zwierząt (psów) wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

5. W przypadku nie stosowania się do zasad określonych w pkt. 3 powyżej, właściciele zwierząt będą zobowiązani do uiszczenia kary w wysokości 200 zł za każdy jednorazowo stwierdzony przypadek nie stosowania się do powyższych zobowiązań.
6. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
7. Stanowczo zabrania się:

 • wprowadzania zwierząt na plażę, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej,
 • kąpieli zwierząt w jeziorze w obszarze plaży przeznaczonej dla Gości Ośrodka,
 • pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, restauracji, sanitariatów,
 • korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach/pawilonach/pokojach w charakterze legowiska.

V. Przepisy porządkowe


1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Riviera Camp zabrania się używania przenośnego sprzętu nagłaśniającego zakłócającego wypoczynek innym wczasowiczom.
4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
5. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
7. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
8. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
9. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

 

VI. Regulamin Placu Zabaw

 

1. Dzieci poniżej 12-tego roku życia muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialni są opiekunowie.
4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.
5. Na terenie placu zabaw zabronione są gry zespołowe (np. gry w piłkę) oraz jazda na rowerze czy na hulajnodze.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na dachy wież, domków oraz górne elementy konstrukcji obiektów (huśtawek, drabinek, przeplotni itp.)
7. Obowiązuje zakaz śmiecenia oraz wprowadzania psów na teren placu zabaw.
8. Zabrania się korzystania z huśtawek, ważek itp. przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.
9. Zabrania się zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni oraz wchodzenia na nią od strony ślizgu.
10. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

 

VII. Korzystanie z Basenu


1. Basen jest dostępny dla Gości 
2. Uznaje się, że złożenie rezerwacji na pobyt w ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Wstęp na basen jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym tzn.:

 • kobiety - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy 
 • mężczyźni - kąpielówki.

6. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem.
8. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
9. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 16 bez opieki osoby dorosłej.
11. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z basenu wyłącznie z opiekunem.
12. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:

 • są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych
 • chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu
 • posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje
 • cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne
 • są uczulone na środki dezynfekujące
 • cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
 • posiadają dolegliwości układu wydalania.

13. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. 
14. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:

 • biegania
 • skakania do wody
 • spożywania żywności oraz żucia gumy
 • wszczynania fałszywych alarmów
 • pozostawiania dzieci bez opieki.

15. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań Uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
16. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

17. Zabrania się wynoszenia leżaków ze strefy basenowej.

 

VIII. Warunki korzystania z Sauny


1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z obszaru Saunowego jest wcześniejsza rezerwacja i uiszczenie opłaty za korzystanie w recepcji.
2. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i wytrzeć się do sucha oraz zmienić obuwie na kąpielowe.
4. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą.
5. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
6. W saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 8 osób.
7. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
8. Z sauny suchej NIE MOGĄ korzystać osoby:

 • cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolnośćnerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,
 • osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • osoby poniżej 18-go roku życia bez opiekuna.

10. Dopuszczalna - ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie suchej, to 80°C.
11. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. Jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
12. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
13. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.
14. Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Ośrodek Riviera Camp nie ponosi odpowiedzialności.

 

IX. Warunki korzystania z ogniska (paleniska)


1.    Zarządzającym miejscem do palenia ogniska (paleniska) jest Ośrodek Wypoczynkowy RIVIERA CAMP, ul. Polna 55, 33-130 Radłów.
2.    Dopuszcza się palenie ogniska (paleniska) wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
3.    Osoby organizujące ognisko (palenisko) zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
4.    Organizator ogniska (paleniska) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren.
5.    Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska (paleniska) tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
6.    Wyznaczone miejsce na palenie ogniska (paleniska) może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
7.    Podczas organizacji ogniska (paleniska), przynajmniej jedna osoba pełnoletnia musi zachować stan trzeźwości w celu nadzorowania stanu ogniska (paleniska) i być w gotowości do reagowania w przypadku zaprószenia ognia lub utraty kontroli nad ogniskiem (paleniskiem).
8.    Organizator ogniska (paleniska) zobowiązany jest zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
9.    Organizator ogniska (paleniska) zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska (paleniska), w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko (palenisko) oraz w jego otoczeniu.
10.    Zabrania się wrzucania do ogniska (paleniska) i palenia śmieci, materiałów plastikowych, odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
11.    Organizowanie ogniska (paleniska) dozwolone jest w godzinach od 16:00 do 22:00 – ze względu na ciszę nocną.
12.    Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Pożarnej, a także odpowiedzialnością karną.

 

IX. Postanowienia końcowe


1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
3. Jozmar s.c. Marcin Kardaś, Mateusz Kardaś zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022r

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytanie? Skorzystaj z formularza kontaktowego.
arrow
accept
OK